Giới thiệu hệ thống tháo UNDERCUT

Undercut là đặc điểm hình dạng sản phẩm bị vướng, ngăn không cho lấy sản phẩm theo hướng mở khuôn. Phân loại có undercut mặt ngoài và mặt trong.

Giới thiệu hệ thống tháo UNDERCUT

Một số undercut điển hình:

– Gờ trên lõi

– Ren trong hoặc ren ngoài

– Dạng thùng tròn

– Côn ngược

– Rãnh trên bề mặt trong của vật thể

Nguyên lý tháo undercut:

Những bề mặt có undercut trên sản phẩm được tách thành những bề
mặt lõi riêng biệt và rút theo hướng khác với hướng mở khuôn để giải
phóng sản phẩm.

Hệ thống dùng để tháo undercut thường chiếm khoảng 15÷30% giá
thành bộ khuôn cũng như tăng giá thành sản phẩm ép nhựa. Đối với
những undercut nhỏ và vật liệu đủ dẻo thường dùng phương pháp đẩy
cưỡng bức để lấy sản phẩm ra khỏi khuôn mà không cần dùng các hệ
thống lõi mặt bên.