Đặc điểm và chức năng của kênh dẫn nhựa trong hệ thống kênh dẫn nguội

Đặc điểm và chức năng của kênh dẫn nhựa trong hệ thống kênh dẫn nguội:

– Kênh dẫn nhựa là đoạn nối giữa cuống phun và miệng phun. Làm
nhiệm vụ đưa nhựa vào lòng khuôn.

– Vì thế, khi thiết kế cần phải tuân thủ một số nguyên tắc kỹ thuật
để đảm bảo chất lượng cho hầu hết sản phẩm. Sau đây là một số nguyên
tắc cần phải tuân thủ:

+ Giảm đến mức tối thiểu sự thay đổi tiết diện kênh dẫn.

+ Nhựa trong kênh dẫn phải thoát khuôn dễ dàng.

+ Toàn bộ chiều dài kênh dẫn nên càng ngắn càng tốt, để có thể

nhanh chóng điền đầy lòng khuôn mà tránh không mất áp lực

và mất nhiệt trong quá trình điền đầy.

+ Kích thước của kênh nhựa tùy thuộc vào từng loại vật liệu mà
khác nhau. Một mặt kênh nhựa phải đủ nhỏ để làm giảm phế
liệu, rút ngắn thời gian nguội (ảnh hưởng đến chu kì của sản
phẩm), giảm lực kẹp. Mặt khác phải đủ lớn để chuyển một
lượng vật liệu đáng kể để điền đầy lòng khuôn nhanh chóng
và ít bị mất áp lực.

Đặc điểm và chức năng của kênh dẫn nhựa trong hệ thống kênh dẫn nguội